Navigation überspringen
SEKIS Selbsthilfe Kontakt und Informations Stelle
Startseite | Suche | Sitemap | Kontakt | Barrierefrei | Drucken
Schriftgrösse: A | A+ | A++

SEKIS

Kendi kendine yardým Ýrtibat- ve Enformasyon Noktasý

SEKIS

  • Kendi kendine yardým gruplarý ve inisiyatiflerinin,
  • Angaje olmak isteyen veya kendisi belirli bir yardým þekli arayan insanlarýn ve
  • Kendi branþýnda, kendi kendine yardýmýn ve alakadarlarýn inisiyatiflerini desteklemek isteyen profesyonellerin desteklenmesi için kurulmuþ olan merkezi bir kuruluþtur.

SEKIS, Berlin`de ikamet etmekte olan insanlarýn kendi kendine yardým ve organizasyonlarýnýn merkezidir.

Bu irtibat noktasý, deðiþik toplumsal sorunlarýný kendi eline almak isteyen þahýslarý ve organizasyonlarý desteklemektedir.

SEKIS, hareketi, aktiviteyi ve canlýlýðý desteklemekte, baðlantýlar kurmak istemekte ve deðiþikliklere yönlendirmeye teþvik etmektedir.

Temel fikirleri bu sebepten çeþitlilik, açýklýk ve hoþgörüdür.

SEKIS, bilgisi olmayan þahýslarla, sosyal konularda- veya saðlýk konularýnda mesleki uzman olan yardýmcýlar arasýnda bir baðlantý noktasýdýr. Bu irtibat noktasý, birlikte çalýþmak için yeni baþlangýç þekilleri geliþtirmektedir.

SEKIS` in çalýþmalarýnýn uzmanlýk temelini özgürlük, kendi kaderini kendi tayin etme ve dayanýþma teþkil etmektedir.

SEKIS, halkýn katýlým kültürüne katký saðlamakta olup, maksadý örgütlenmeyi ve iþbirliði yapmayý desteklemektir.

SEKIS Berlin`in dýþýna tasan bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

SEKIS, Berlin Saðlýk, Sosyal ve Tüketiciyi Koruma Senatosu Ýdaresi,

ve AOK Berlin,

VdAK Berlin,

BKK Landesverband Ost

ve Ticaret Odasý - IKK - Berlin-Brandenburg tarafýndan teþvik edilmektedir.

SEKIS, Çatý Teþekkülü olan, Berlin Kendi Kendine Yardým Ýrtibat Noktasý Selko e.V. tarafýndan desteklenmektedir.

Görevler ve Hizmetler

1. Enformasyon ve Bilgilendirme

SEKIS, kendi kendine yardým isteði olan kimselere enformasyon, bilgilendirme ve aracýlýk hizmetleri sunmaktadýr.

Biz, kendi kendine yardým gruplarýnýn çalýþmalarý, imkanlarý ve sýnýrlarý hakkýnda danýþma hizmeti ve bilgi veriyoruz, konuþmalar esnasýnda yardým arayanlar için hangi gruplarýn uygun olup olmadýðýný açýklýða kavuþturuyoruz ve bu

þahýslarý diðer ilgililerle veya çalýþmalarý için önemli olan diðer þahýslar ile bir araya getiriyoruz.

Sizleri Berlin`de hangi inisiyatiflerin mevcut olduðu konusunda bilgilendiriyoruz ( Bilgi Bankasý). Sizlere "Kendi kendine yardým ne demektir ?" sorusunu cevaplandýrýyoruz. SEKIS, ilgililerin mevcut olan gruplar ile irtibatýný saðlamaktadýr.

Bu yapýlan faaliyetlerin temelinde geniþ enformasyon- ve dokümantasyon sistemi bulunmaktadýr. Bizde sadece Berlin`deki adresler mevcuttur.

2. Birlikte çalýþma ve örgütlenme

Ýrtibat noktasý, gruplar arasýndaki birlikte çalýþmayý ve bilgi alýþveriþini teþvik etmekte, ilgili gruplar için buluþmalar tertip etmekte, menfaat temsilcileri için, örneðin kronik hastalar ve bedensel özürlü insanlar için kendi kendine yardým forumu ve benzeri forumlar düzenlemektedir.

SEKIS, kendi kendine yardim gruplarý, profesyonel görevlerde bulunan uzmanlar ve politik saha arasýnda birlikte çalýþmayý ve tartýþmayý teþvik ederek, kendi kendine yardim ve toplumsal angaje ile ilgili sorulara olan temasý temin eder.

SEKIS katýlým olanaklarý da saðlamaktadýr.

Bu proje sosyal alanda ve saðlýk hizmetlerinde çalýþmakta olan elemanlara, çalýþma çevrelerinde kendi kendine yardýmýn nasýl yapýlmasý ve desteklenmesi gerektiði konularýnda gerekli teþvik hizmetlerini saðlamaktadýr.

SEKIS, tecrübe ve metotlarýn aracýlýðý için veya tartýþma ortamý meydana getirmek için, meslekte ilerleme seminerleri organize etmektedir.

3. Topluma yönelik çalýþmalar

SEKIS, kendi kendine yardým konularýnýn ve sorunlarýn umuma açýlmasýný saðlar ve kendi kendine yardýmda sýcak bir ikliminin meydana gelmesine gayret eder, maðdurlarý bilgilendirir ve kendi kendine yardým çerçevesinde enformasyon alýþveriþi için gerekli medyayý temin eder.

SEKIS bilhassa lobi olarak

  • Konu hakkýnda ilgilileri bilgilendirmekte ve informatik yardým aðlarýný organize etmekte,
  • Hasta çýkarlarýnýn kuvvetlendirilerek, kendi kendine yardýmda organize olmuþ olan hastalarýn sorunlarýyla bütünleþtirme ve hayatiyete geçirme konularýnda tecrübelidir.

SEKIS kendine kendine yardým mektuplarý, kendi kendine yardým için bir tartýþma ve bilgi platformu oluþturmaktadýr.Bu mektuplar her sene veya her iki senede bir yayýnlanmaktadýr.

SEKIS kendi kendine yardým gruplarýnýn çalýþmalarýna faydalý olacak faaliyet yardýmlarý yayýnlamaktadýr.

4. Yardým

Grup üyelerinin ve kendi kendine yardým irtibat noktalarý çalýþanlarýnýn meslekte uzmanlaþmalarýný saðlamak için SEKIS seminerler ve meslekte ilerleme hizmetleri sunmaktadýr. Buna örnek olarak "Grup antrenmanlarýný" gösterebiliriz.

Gruplarýn ve inisiyatiflerin çalýþabilmeleri için gerekli olan fotokopi makinesi, overhead projektörleri veya portatif duvar gibi teknik yardým malzemeleri sunulmaktadýr.

SEKIS, gruplara internete girme imkaný saðlamaktadýr.

SEKIS Kendi Kendine Yardým Ýrtibat- Ve Enformasyon Noktasý

Albrecht-Achilles-Str.65

10709 Berlin

 

Tel. 030 - 892 66 02

Fax 030 - 890 285 40

 

Mail sekis@sekis-berlin.de

Net: www.sekis-berlin.de

 

Konuþma saatleri:

Pazartesi: Saat 12 - 16 arasý

Çarþamba: Saat 10 - 14 arasý

Perþembe: Saat 14 - 18 arasý

 

Grup odalarýnýn açýk olduðu zamanlar:

Her gün saat 9.00 - 21.30 arasý

 

Trafik baðlantýsý:

U-Bahn: Adenauer-Platz

Bus: M 29, M 19 Lehniner Platz

 

Karin Stötzner: stoetzner@sekis-berlin.de

Brigitte Meier-Obi: meier-obi@sekis-berlin.de


© 2016 sekisTo top
Bismarckstraße 101 | 10625 Berlin | Tel. 030 - 892 66 02 | Fax 030 - 890 285 40 | sekis@sekis-berlin.de | www.sekis-berlin.de | Impressum